Kontrakty terminowe

włącz . Opublikowano w Giełda

Spis treści

W przypadku, gdy saldo depozytu spadnie poniżej wartości minimalnej określonej przez izbę rozliczeniową inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia depozytu do wartości początkowej. Operacja taka nazywana procedurą mark-to-market, czyli rozliczenia rynkowego jest dokonywana przez izbę po zakończeniu każdej sesji giełdowej nawet jeśli inwestor nie decyduje się na zamknięcie pozycji. Depozyt zabezpieczający złożony przez niego w izbie w każdej chwili odzwierciedla więc potencjalny zysk lub stratę możliwy do osiągnięcia w przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu się z rynku.
Dzięki standaryzacji kontraktów ułatwiono zawieranie transakcji na dużą skale, bez konieczności fizycznej obecności stron a także wykorzystaniu elektronicznych systemów komputerowych giełd i domów maklerskich. Standaryzacja pozwala na otrzymanie towaru o uzgodnionych parametrach (w przypadku transakcji dostawczych). Obecnie pewnej standaryzacji podlegają również niektóre kontrakty forward oferowane przez banki. Ułatwia to też ewidencję i rozliczanie tych transakcji. Podstawowe parametry kontraktu są ustalane indywidualnie przez każdą giełdę i są obowiązujące dla wszystkich jej uczestników: Rodzaj i jakość towaru - mogą to być surowce (ruda, ropa), metale (złoto, miedź, srebro), energia, produkty rolne (zboże, półtusze, kakao, soja, kukurydza), waluty, stopy procentowe (LIBOR, WIBOR), papiery wartościowe (akcje IBM, KGHM, obligacje, bony skarbowe), indeksy giełdowe (DJ, S&P, WIG20). Dla towarów, których jakość może być różna określa się ich wymaganą jakość, na przykład przez podanie wymaganych parametrów fizykochemicznych (zawartość żelaza w rudzie, wilgotność i zawartość skrobi w przypadku zbóż, próba złota).

Wielkość kontraktu
Wielkość kontraktu stanowi minimalną, niepodzielną ilość towaru, która może być przedmiotem kontraktu, np. 100 akcji IBM, 50 ton półtusz wieprzowych, 10.000 USD, 1000 bonów skarbowych, 1,5 mln PLN dla WIBOR, 100 ton miedzi, 1.000 uncji złota, 10 000 buszli soi.

Wartość kontraktu
Wartość kontraktu stanowi aktualną wartość aktywów, na które opiewa kontrakt. Na przykład, wartość kontraktu na 10.000 EUR przy kursie 3,8126 EUR/PLN wynosi 10.000 * 3,8126 = 38.126 PLN.

Termin realizacji kontraktu
Jest to określony dzień miesiąca (np. trzeci poniedziałek, druga środa), w którym odbywa się ostatnie notowanie serii kontraktów oraz ostateczne rozliczenie.