Kontrakty terminowe

włącz . Opublikowano w Giełda

Spis treści

Przykład:
Pozycja długa: kupujący jeden kontrakt na indeks WIG20 po kursie 3.450 pkt, (wartość kontraktu 34.500 PLN), wpłaca depozyt w wysokości 3.800 PLN, po pewnym czasie jego kurs wzrósł do poziomu 3.650 pkt tj. o 5,8% (wartość kontraktu wzrosła do 36.500 PLN). Kurs kontraktu wzrósł zatem o 200 pkt., co powoduje wzrost jego wartości o 2.000 PLN.
Zatem stopa zwrotu z tej inwestycji wynosi: 2.000 PLN / 3.800 PLN = zysk 52,6%. Posiadacz pozycji krótkiej w tej transakcji poniósł analogiczną stratę.

Przykład:
Pozycja krótka: sprzedający kontrakt na dolary amerykańskie po cenie 2,9500 PLN (wartość kontraktu 41.500 PLN) wpłaca depozyt w wysokości 1.200 PLN, po pewnym czasie jego kurs wzrósł do poziomu 4,2500 PLN, tj. o 2,4% (wartość kontraktu wzrosła do 41.600 PLN). Kurs kontraktu wzrósł o 0,10 PLN, w związku z czym jego wartość wzrosła o 1.000 PLN, co w przypadku zajmującego pozycję krótką stanowi jego stratę. Stopa zwrotu z tej inwestycji wynosi: -1.000 PLN / 1.200 PLN = strata 83,33%. Kontrakt na jeden instrument (np. indeks) notowany jest w różnych seriach, oznaczonych nazwami miesięcy, w których dany kontrakt wygasa. Mogą to być ostatnie miesiące kolejnych kwartałów lub poszczególne miesiące. Dniem wygaśnięcia kontraktu jest wybrany kolejny dzień tygodnia, np. trzeci poniedziałek miesiąca, trzecia środa miesiąca. Miesiące są oznaczane symbolami literowymi: Minimalna zmiana ceny (tick): Każda giełda określa wielkość minimalnej zmiany ceny dla każdego kontraktu (tick). Dzienny limit zmiany ceny Giełda określa maksymalny możliwy zakres zmiany ceny w ciągu jednej sesji. Limit ten ustala się w odniesieniu do ceny rozliczenia z dnia poprzedniego. Na GPW maksymalny limit wynosi +/- 10 proc. w stosunku od ostatniej ceny rozliczeniowej. W uzasadnionych przypadkach limit ten może być zwiększony przez władze giełdy.

Rozliczanie gotówkowe
Zdecydowana większość kontraktów terminowych jest rozliczana gotówkowo, a więc w dniu wygaśnięcia kontraktu sprzedający nie dostarcza fizycznie aktywa dla kupującego. Rozliczenie następuje poprzez dokonanie odpowiednich przelewów środków finansowych między kontami uczestników transakcji.Na przykład posiadacz krótkiej pozycji w kontrakcie na S&P500 nie dostarcza posiadaczowi długiej pozycji w tym kontrakcie akcji 500 spółek objetych indeksem lecz następuje rozliczenie finansowe, odpowiednie do zmiany kursu kontraktu. Przyjmijmy, że w dniu X1 kurs kontraktu SP wynosił 1.150 pkt, natomiast w dniu wygasania ostateczna cena rozliczeniowa wynosiła 1.200 pkt. Mnożnik wynosi 250USD. Zmiana wartości kontraktu wynosi:
(1.150 – 1.200) x 250 USD = - 12.500 USD
Wskutek tego, izba rozliczeniowa przeksięguje kwotę 12.500 USD z rachunku posiadacza pozycji długiej na rachunek posiadacza pozycji krótkiej.