Jest to zorganizowany rynek dłużnych instrumentów finansowych w Polsce, dostosowany do emisji o różnych wielkościach i charakterystyce. Stanowi on istotny element w strukturze polskiego rynku kapitałowego.

Na Catalyst funkcjonują dwa rynki detaliczne prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz dwa rynki hurtowe, prowadzone przez BondSpot SA. Na platformach transakcyjnych Giełdy oraz BondSpot są notowane zdematerializowane dłużne instrumenty finansowe: obligacje korporacyjne, obligacje komunalne oraz listy zastawne. Do obligacji korporacyjnych zaliczane są obligacje banków komercyjnych i spółdzielczych.
Na Catalyst obowiązuje system notowań ciągłych - oznacza to, że kurs instrumentów finansowych podczas sesji jest ustalany w sposób ciągły, a transakcje zawierane są po różnych cenach. Na rynkach hurtowych mogą być przeprowadzane również transakcje pakietowe. Rozliczenia transakcji zawartych na Catalyst są przeprowadzane i gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie Catalyst są „Zasady działania Catalyst”. Jest to regulacja ramowa, określająca ogólne warunki funkcjonowania zorganizowanego rynku dłużnych instrumentów finansowych, zakres obowiązków informacyjnych, zasady kierowania tych instrumentów do obrotu zorganizowanego, uczestniczenia w obrocie i obrotu, upowszechniania informacji o transakcjach, systemie gwarantowania rozliczeń transakcji i opłatach.
Procedura aplikacyjna na Catalyst jest stosunkowo prosta i pozwala na jednoczesne wprowadzenie instrumentów na wszystkie rynki.